מרגיז אותי ש... תנאי השימוש באתר

תקנון אתר "מרגיז אותי"

כללי

הוראות תקנון זה יחולו על כל גולש ארעי או רשום שיעשה שימוש באתר מרגיז אותי, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין אתר "מרגיז אותי" ומנהליו. עקב כך, הנכם מחויבים לקרוא תקנון זה במלואו לפני גלישה באתר.

גלישה באתר מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

האתר ומנהליו רשאים למנוע השתתפות של משתמש כלשהו במערכת ללא הצדקת כלשהי.

האתר ומנהליו יוכלו לשנות או/ו לסגור או/ו לפתוח מעת לעת שירותים באתר, ללא הודעה מוקדמת או התראה מראש. גיבוי וזמינות החומר שנמצאים באתר או/ו הועלו ע"י הגולשים אינם באחריות אתר "מרגיז אותי" ומנהליו

חומרים אסורים

חל איסור מוחלט לעלות ו/או לפרסם חומרים המכילים אופי פונוגרפי, פוגע, בוטה, מבזה, חומר המסגיר פרטים אישיים, פרסום אישי, חומר העלול לפגוע בקטין בכל דרך שהיא כולל פרטי התקשרות מקוונים כגון תוכנות מסרים מיידיות, אימיילים או שליחת הודעות פנים באתר. חומרים בעלי קניין רוחני וזכויות יוצרים ללא רשות הבעלים, פרטיים אישיים ללא רשות הבעלים, כתובות נאצה והסתה כנגד גוף מסחרי או אדם וקבוצה פרטיים. חומר כלשהו העלול באופן ישיר או עקיף לפגוע בכל אדם גזע או מין. פרסום חומרים אלו אסורים בהחלט וכל פניה בנושא חומר זה תטופל בהקדם האפשרי והסרתם מהאתר אינה מונעת מהאתר ומנהליו להמשיך למצות את הדין כנגד המפרסם כולל פנייה והעברת פרטיו לגורמים המורשים.

השירות באתר "מרגיז אותי"

אתר "מרגיז אותי" ומנהליו מעמידים לרשות הגולשים אתר אינטרנט באמצעותו יכול המשתמש לרשום כל נושא/תוכן שיבחר ולהעלות בו את מחשבותיו, הגיגיו וצורת התבטאותו בכלים שהאתר מעניק. אתר זה הינו פתוח לצפיית גולשים ומשתמשים אחרים, וחשוף לכלל הגולשים ברשת. האתר ומנהליו אינם אחראים לתגובות שיעורר ו/או להתייחסות או שימוש כלשהו שייעשה בחומר שהועלה על ידי הגולש לאתרו ונחשף לכל שאר הגולשים.

האתר ומנהליו אינם אחראים לתוכן ההודעות במערכת ולפרסום המידע הכלול באתר הראשי ברבים.

האתר ומנהליו אינם אחראים ו/או מזדהים ו/או מעודדים דעות ותכנים המועלים על ידי הגולשים.

תנאי שימוש

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח בצורה פרטית הוא באחריותו הבלעדית של שולח ההודעה והמשתמש אחראי בלעדית לתוכן ההודעות שהועלו ו/או נשלחו במערכת. המשתמש מתחייב שכל הודעה, מסר וכל חומר אחר יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר ובשום דרך שאינה חוקית. המשתמש לא יעלה באתר חומר בלתי חוקי, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד משתמשים אחרים, המשתמש לא יאסוף נתונים על משתמשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות. כמו כן המשתמש לא יעלה במערכת חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום לאתר "מרגיז אותי"ומנהליו נזקים.

שימוש במידע והגנת הפרטיות

הגבלת אחריות

מובהר בזה, כי אתר "מרגיז אותי"ומנהליו לא יהיו אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ומנהליו. אתר "מרגיז אותי" ומנהליו אינם אחראים לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. אתר "מרגיז אותי"ומנהליו אינם אחראים לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש.

מובהר בזה, כי המידע והנתונים אינם מאובטחים (אלא אם צוין אחרת במפורש), ואתר "מרגיז אותי"ומנהליו אינם אחראים לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

אתר "מרגיז אותי" ומנהליו אינם אחראים לתוכן ו/או למסרים של המשתמש אשר מועלים במערכת האתר או במדורים השונים והם אינם אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש כתוצאה מאחסון ו/או שימוש ו/או הפעלה של אתרים אלה, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות.

למניעת ספק, מובהר בזה, כי אתר "מרגיז אותי"ומנהליו אינם אחראים לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת למשתמש בכתובות, לרבות שמות מתחם (Domain Name) וכתובת דואר אלקטרוני (e-mail).

כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים במערכת נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי אתר "מרגיז אותי"  ומנהליו בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר ו/או באתרים של אחרים, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד אתר "מרגיז אותי" ומנהליו ו/או כנגד מי מטעמה. השימוש בשירות ו/או בכל מידע, שירותים ומוצרים המפורסמים ו/או המסופקים במערכת הבלוג נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.

בשום נסיבות לא תחול על אתר "מרגיז אותי" ומנהליו ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירות, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירות, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירות, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת.